JUDr_Jana_Grygerova.jpg

Osobní profil

Jsem samostatnou advokát kou se sídlem v Holešově, pobočkou v Praze, zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokát ní komorou pod evidenčním číslem 15829.

Vystudovala jsem Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2011 jsem obdržela akademický titul magistry práv - „Mgr.“ a nastoupila tříletou praxi advokátní koncipientky, během níž jsem pracovala ve dvou pražských advokát ních kancelářích. V průběhu koncipientské praxe jsem získala bohaté zkušenosti ze všech odvětví práva, široce jsem se věnovala zejména právu rodinnému, obhajobě v trestních věcech, oblasti převodů nemovitostí, problematice náhrady škody a vymáhání pohledávek, jakož i právu obchodních korporací.

V roce 2013 jsem úspěšně složila státní rigorózní zkoušku z oboru občanského práva hmotného a byl mi udělen akademický titul doktorky práv - „JUDr.“

V roce 2014 jsem složila advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm „výtečně“ a od téhož roku vykonávám samostatnou advokát ní praxi.

Právní služby poskytuji ve všech oblastech práva, přičemž za svou užší specializaci považuji právo rodinné, majetkové vztahy mezi manžely a právo nemovitostí. Svým klientům nabízím vysoce kvalitní, profesionální právní služby, se snahou o rychlé a optimální řešení, které bude vždy ve prospěch klienta. Uplatňuji osobní přístup s přihlédnutím k aktuální situaci a majetkovým poměrům klienta, tak, aby byla zajištěna maximální hospodárnost a šetření nákladů klienta. Spolupracuji s odborníky z různých oblastí, u nichž jsem schopna zajistit doplňkové služby (notáři, daňoví poradci, soudní znalci, apod.).

Hovořím plynně anglicky a německy.